Rodo

Wydanie 1
Data wydania: 28.12.2018 r.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z koniecznością dostosowania zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), przedstawiamy Państwu następujące informacje:

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Wynajem pokoi Wiesława Szmigiel z siedzibą w Rucianem-Nidzie (12-220) przy ulicy Spacerowej 6, NIP 8491450081, REGON 364675167.

1.Obsługa zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
2.Rezerwacja usług noclegowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3.Realizacja umowy na świadczenie usług noclegowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4.Zakup materiałów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
5.Zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie należącym do Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

1. Dane dotyczące składanych zapytań ofertowych – do końca roku kalendarzowego, w którym oferta została złożona przez Administratora lub do momentu cofnięcia zgody.
2.Dane dotyczące rezerwacji usług noclegowych – przez okres 30 dni lub do momentu cofnięcia zgody, a w sytuacji, gdy została dokonana przedpłata przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
3.Dane dotyczące realizacji umowy na świadczenie usług noclegowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
4.Dane dotyczące zakupu materiałów i usług – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce transakcja lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.
5.Dane przetwarzane w systemach monitoringu wizyjnego – przez okres 3 miesięcy lub w przypadku powstania roszczeń cywilnoprawnych do momentu ich przedawnienia.

1.Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2.Firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne.
3.Dostawcy platformy rezerwacji usług hotelarskich.

1.Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub realizacji umowy.
2.Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w zakresie celów, na które została wyrażona zgoda.
3.Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe, odmową dokonania rezerwacji oraz odmową zawarcia umowy na świadczenie usług noclegowych.

Dane osobowe nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób.